Statut Fundacji

Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI „FUNDACJA BR”
Postanowienia ogólne
§ 1
Fundacja pod nazwą „FUNDACJA BR” zwana dalej Fundacją, została
ustanowiona w dniu 30 lipca 2021r. w Cieszynie, aktem notarialnym
sporządzonym przed notariuszem Michaliną Brachaczek prowadzącej
Kancelarię Notarialną z siedzibą w Cieszynie przy ulicy inż. Józefa
Kiedronia 1/3 za numerem Repertorium A numer 3341/2021.
Fundację ustanowił Joachim Czaja, zwany dalej Fundatorem.
§ 2
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§ 3
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 4
Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
§ 5
Siedzibą Fundacji jest wieś sołecka w Polsce, położona w województwie
śląskim, w powiecie cieszyńskim, w gminie Hażlach, w granicach
historycznego regionu Śląska Cieszyńskiego, na Wysoczyźnie Kończyckiej,
na prawym brzegu Olzy – Pogwizdów.
§ 6
Fundacja może używać pieczęci, której wzór określił Zarząd Fundacji.
§ 7

Fundacja może zatrudniać pracowników.
§ 8
Nadzór na Fundacją sprawuje minister właściwy Minister właściwy
turystyki i sportu.
§ 9
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i medale honorowe oraz
przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym
zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
Cele i majątek Fundacji
§ 10
Celem Fundacji jest działalność dobroczynna, charytatywna, w
szczególności propagowanie i wspieranie turystyki rowerowej, a także
regionu Beskid Śląski, Beskid Żywiecki i Beskid Śląsko – Morawski
w Polsce i na świecie.
§ 11
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 propagowanie roweru jako alternatywnego środka transportu;
 propagowanie ekologicznych środków transportu;
 działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 prowadzenie, rozwijanie i propagowanie turystyki rowerowej w kraju
w szczególności w Beskidzie Śląskim, Beskidzie Żywieckim i Beskidzie
Śląsko – Morawskim;
 współdziałanie ze związkami, stowarzyszeniami i organizacjami
posiadającymi podobne do Fundacji “FUNDACJA BR” cele;

 wydawnictwo materiałów edukacyjnych takich jak broszury, ulotki,
plakaty, książki papierowe i elektroniczne, materiały wideo i audio,
obrazy i grafiki w formie plików elektronicznych;
 organizowanie wykładów, warsztatów, zajęć teoretycznych i
praktycznych, szkoleń, webinarów, kursów także przy użyciu innych
środków, w tym technologii internetowej, ułatwiających dotarcie do
jak największej grupy odbiorców;
 współpracę z producentami oraz sprzedawcami sprzętu i akcesoriów
sportowych, turystycznych;
 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego,
 działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
 projektowanie i proponowanie nowych szlaków rowerowych,
 tworzenie serwisów internetowych i aplikacji mobilnych,
 promocję obszarów bogatych kulturowo i przyrodniczo,
 organizowanie i finansowanie wydarzeń kulturalnych oraz
edukacyjnych,
 promocja regionu Beskid Śląski, Beskid Żywiecki i Beskid Śląsko –
Morawskim;
 promocja podmiotów działających na rynku turystycznym w regionie
Beskid Śląski, Beskid Żywiecki i Beskid Śląsko – Morawskim;
 promocja turystyki przejazdowej, w szczególności rowerowej w
regionie;
 produkcję materiałów promocyjnych (broszury, spoty filmowe,
reklamy, spoty informacyjne, strony www itp.).
 wsparcie dla sieci Informacji Turystycznej – szkolenia produktowe,
dystrybucja materiałów informacyjnych;
 kultywowanie i rozwijanie ich specyfiki kulturowej w regionie Beskid
Śląski, Beskid Żywiecki i Beskid Śląsko – Morawskim;
 promowanie rozwoju turystyki m.in. przyjaznych środowisku
sposobów wypoczynku, edukacji ekologicznej turystów, lokalnej

kultury, tradycji i gospodarki przy zaangażowaniu pracowników,
turystów oraz lokalnej społeczności;
 wychowywanie i edukacja społeczeństwa oraz zachęcanie do
aktywnego wypoczynku, rekreacji i turystyki jako wyraz troski o
zdrowie człowieka i sposób odkrywania prawdy o sobie i o świecie,
poprzez inicjowanie, popieranie i promowanie sprawdzonych oraz
nowatorskich form wypoczynku i turystyki oraz związanych z tym
działań edukacyjnych, wychowawczych, oświatowych, kulturalnych,
artystycznych, profilaktycznych, terapeutycznych, które służą
zdrowiu fizycznemu i wszechstronnemu rozwojowi człowieka.
 prezentacja atrakcji turystycznych, dorobku kulturalnego, kultury
lokalnej, sztuki, folkloru regionu karpackiego, kolorytu ziem górskich
w w regionie Beskid Śląski, Beskid Żywiecki i Beskid Śląsko –
Morawskim, autentycznej cząstki lokalnej obyczajowości;
 promocja produktu turystycznego, regionalnego i kulturowego w
Beskidzie Śląskim, Beskidzie Żywieckim i Beskidzie Śląsko –
Morawskim, zwłaszcza regionów górskich, kultury, produktów i usług
pochodzących z tych regionów;
 kreowanie i promowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku
regionu Beskid Śląski, Beskid Żywiecki i Beskid Śląsko – Morawskim;
na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych,
 krzewienia w środowiskach lokalnych turystyki i krajoznawstwa,
działania na rzecz poprawy infrastruktury
lub rozwiązań korzystnych dla turystów, podróżników,
 uruchomienie i prowadzenie strony www będącej platformą
kontaktów i wymiany doświadczeń oraz propagowania idei turystyki
rowerowej w górach;
 upowszechnianie wiedzy, wspieranie i prowadzenie działalności
dydaktycznej,
 współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania
Fundacji,
 inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.

§ 12
Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski w wysokości 2. 000zł
(słownie: dwa tysiące złotych) przekazany przez Fundatora, oraz składniki
majątkowe nabyte przez Fundację w czasie jej działania, pochodzące w
szczególności z darowizn i zbiórek publicznych.
Na działalność gospodarczą zostaje przeznaczona kwota 2 000,- złotych z
funduszu założycielskiego.
Działalność gospodarcza
§ 13
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
określonych w odrębnych przepisach.
§ 14
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych.
§ 15
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
 PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy
sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
 PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań
wideo i programów telewizyjnych.
 PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki.

 PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
 PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych.
 PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza
siecią sklepową, straganami i targowiskami.
 PKD 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej.
 PKD 79.11.B Działalność pośredników turystycznych.
 PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe
w mediach elektronicznych (Internet).
§ 16
Działalność Fundacji finansowana jest ze środków pochodzących m.in. z:
a) funduszu założycielskiego
b) majątku własnego Fundacji;
c) darowizn, spadków i zapisów,
d) dotacji, grantów i subwencji,
e) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

f) z majątku ruchomego i nieruchomego nabytego i będącego własnością lub
będącego w użytkowaniu Fundacji,
g) dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji,
h) odsetek od lokat pieniężnych, papierów wartościowych, dywidend i zysków z akcji
i udziału w spółkach prawa handlowego,
i) działalności gospodarczej.
§ 17
Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na
działalność statutową.
§ 18
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych
we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.
§ 19
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być
użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub
donatorów. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że
środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd
Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca
darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy
określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel
statutowy.
Zarząd Fundacji
§ 20

Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”, kieruje działalnością Fundacji i
reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie
czynności dotyczące Fundacji niezastrzeżone dla innych organów lub osób.
§ 21
1. Zarząd składa się nie mniej niż jednej, a nie więcej niż pięciu osób,
w tym Prezesa Zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego,
osoba ta pełni funkcję Prezesa Zarządu.
2. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu w miarę potrzeby.
3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności
wszystkich członków Zarządu. Dopuszczalna jest obiegowa forma
podejmowania uchwał.
§ 21
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator na czas niekreślony w
drodze jednomyślnej uchwały.
§ 22
1. Każdy członek Zarządu jest uprawniony do samodzielnego
reprezentowania Fundacji.
2. Każdy członek Zarządu jest uprawniony do samodzielnego
prowadzenia spraw Fundacji.
§ 23
Fundator Fundacji „FUNDACJA BR” może objąć funkcję Prezesa
(członka) jednoosobowego Zarządu.

§ 24
Prezes Zarządu wykonuje wobec pracowników Fundacji zadania
pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
Likwidacja Fundacji
§ 25
W razie osiągnięcia celów, dla których Fundacja została ustanowiona, lub
w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji. Zarząd
Fundacji podejmuje jednomyślnie i za zgodą oby Fundatora uchwałę o
likwidacji Fundacji.
§ 26
1. Z chwilą podjęcia decyzji o likwidacji Fundacji Zarząd zostaje
odwołany, a Fundator powołuje Likwidatora Fundacji. Likwidatorowi
Fundacji przysługują wszystkie uprawnienia Zarządu i członków
Zarządu.
2. Do obowiązków Likwidatora Fundacji należy w szczególności zbycie
majątku Fundacji na cele zgodne z celami statutowymi Fundacji oraz
zakończenie bytu prawnego Fundacji.
§ 27
Likwidacja Fundacji obejmuje w szczególności:
1. Sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień otwarcia
likwidacji,
2. Zawiadomienie właściwego Sądu o rozpoczęciu likwidacji,
3. Sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia
likwidacji,
4. Złożenie wniosku o wykreślenie Fundacji z Krajowego Rejestru
Sądowego.
§ 28

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji
FUNDACJA „BR” zostaną przeznaczone przez likwidatora na na rzecz
działających w RP organizacji o zbliżonych celach bądź na cele
charytatywne.
Postanowienia końcowe
§ 29
1. Decyzję o zmianie niniejszego Statutu podejmuje jednomyślnie
Zarząd za zgodą Fundatora. Zmiana może dotyczyć również celów
Fundacji.
2. Warunek zgody Fundatora za zmianę Statutu nie musi być spełniony
w razie śmierci Fundatora lub utraty przez Fundatora pełnej
zdolności do czynności prawnych.
§ 30
Niniejszy Statut wchodzi w życie w dniu wpisania do Krajowego Rejestru
Sądowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zapisz się do newslettera | Polityka Prywatności